Nawigacja

Pedagog Informacje Ważne telefony i adresy Rady dla rodziców Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Zindywidualizowana ścieżka kształcenia Program wychowawczo-profilaktyczny Szkolne koło PCK KLUB ORTOGRAFFITI

Pedagog szkolny

KLUB ORTOGRAFFITI

NOWA GWIAZDA W NASZEJ SZKOLE - KLUB ORTOGRAFFITI

KLUB ORTOGRAFFITI to forma przekształcenia zwyczajnych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w szerszą formę, która stanie się dla uczniów nie tylko rodzajem terapii trudności  w czytaniu i pisaniu, ale także zapali ich do intensywnej pracy w wielu obszarach, podniesie motywację  i zapewni możliwość odniesienia sukcesu w szkole. Dzięki różnorodności podejmowanych działań może się także stać źródłem odkrycia mocnych stron każdego z uczniów i zachętą do rozwijania zainteresowań.

Metoda Ortograffiti zakłada indywidualizację pracy z uczniem przejawiającym trudności w nauce czytania, pisania i ortografii. Oznacza to, że dla każdego ucznia ustala się inny dostosowany do jego potrzeb dobór ćwiczeń. Ten odrębny sposób pracy wyznacza się poprzez wzorzec postępowania: rozpoznanie – pomoc – ocena. Pierwszy etap – rozpoznanie, służy wyłonieniu uczniów ze specyficznymi trudnościami i rozpoznaniu ich indywidualnych potrzeb. Na etapie pomocy uczeń zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej grupy i ustala się, jakiej formy pomocy wymaga; uczeń odbywa tu zajęcia dodatkowe, które dokumentowane są przez nauczyciela. Etap trzeci to ocena konkretnych osiągnięć ucznia i rzeczywista ocena efektywności udzielonej mu pomocy.

Zalety metody – skuteczność, uniwersalność, efektywność, dostępność

Skuteczność metody osiągana jest dzięki jej wielofunkcyjności, czyli połączeniu w spójną całość wielu różnych elementów. Ortograffiti to przede wszystkim metoda praktyczna. Można ją również zaliczyć do metod psychomotorycznych i psychodydaktycznych oraz wielozmysłowych. Realizowana jest poprzez:

· systematyczne i wielokrotne powtarzanie danej czynności według określonego schematu,

 · stosowanie ćwiczeń jednocześnie rozwijających funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne,

 · angażowanie w procesie uczenia wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu.

Efektywność Ortograffiti to rzeczywiste rezultaty metody, która:

 · integruje w spójny system różne rodzaje aktywności, · podnosi sprawność funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych,

 · wpływa na płynność czytania, · znacznie poprawia poprawność graficzną i ortograficzną pisma, · rozwija sprawność językową i sprawność liczenia,

 · podnosi motywację do nauki.

 Metoda Ortograffiti:

 · zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania

· rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji

 · konsultowana przez prof. Martę Bogdanowicz – wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji

· najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które weszło w życie 1 września 2017 r.

Animatorem Klub Ortograffiti jest pani Katarzyna Nowak

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
    Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
    Niziny 120A
    28-142 Niziny
  • 41 3534183

Galeria zdjęć