Nawigacja

Pedagog Informacje Ważne telefony i adresy Rady dla rodziców Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Zindywidualizowana ścieżka kształcenia Program wychowawczo-profilaktyczny Szkolne koło PCK KLUB ORTOGRAFFITI

Pedagog szkolny

Szkolne koło PCK

              Szkolne Koło PCK powstało z myślą o uczniach klas VI – VIII, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, edukacji prozdrowotnej, zasad bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka. Treści w nim zawarte są propozycją pożytecznego spędzania czasu wolnego, spełnienia się w życiu niosąc pomoc bliźniemu.
Młodzież w wieku dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje potencjałem pomysłów i energii. Program bierze pod uwagę możliwości rozwojowe uczniów oraz daje szansę, aby mogli poznawać świat z radością i satysfakcją.
Koło PCK jest cenną formą pracy z uczniami, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi, ma również na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, unikania zagrożeń wynikających z uzależnień. Pozwala uczniom poznać zasady pracy wolontariatu, włączać się w akcje organizowane na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. 

CELE PROGRAMU

Cele ogólne:

 • nabywanie nawyku dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych, 
 • zapoznanie z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób, 
 • propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża, 
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych,
 •  rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

 

Cele szczegółowe:
 

 • promowanie zdrowego stylu życia, 
 • rozbudzanie troski i odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,
 • promowanie pracy wolontariusza wśród uczniów, 
 • pozyskiwanie funduszy na pomoc uczniom potrzebującym, 
 • kształtowanie odpowiedzialności, dbałości o czystość lokalnego środowiska, 
 •  poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia:

 • uczeń zna ideę humanizmu i zna zasady działań Polskiego Czerwonego Krzyża, 
 • uczeń rozumie potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego,  
 • uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa, zna zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, 
 •  aktywnie włącza się w akcje charytatywne organizowane przez Szkolne Koło PCK.

 

METODY PRACY
 

 • przygotowanie gazetek tematycznych,
 • zbiórka karmy,
 • zbiórka nakrętek,
 • zbiórka artykułów  żywnościowych,
 • zbiórka słodyczy podczas organizowanie dyskotek,
 • przygotowanie przedstawień o tematyce świątecznej i prozdrowotnej,
 • organizacja konkursów o tematyce prozdrowotnej, udział w akcjach charytatywnych,
 • organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
  Niziny 120A
  28-142 Niziny
 • 41 3534183

Galeria zdjęć