Nawigacja

Pedagog Informacje Ważne telefony i adresy Rady dla rodziców Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Zindywidualizowana ścieżka kształcenia Program wychowawczo-profilaktyczny Szkolne koło PCK KLUB ORTOGRAFFITI

Pedagog szkolny

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zespół Placówek Oświatowych

Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach

 

SYSTEM UDZIELANIA I organizacji

POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

                                                 

Na podstawie: 

1. Rozporządzenia MEN z dnia 09 sierpnia  2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2017 r.,poz.1591).

2. Rozporządzenia MEN z dnia 09 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

3. Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

opracowuje się niniejszą procedurę regulującą System udzielania i organizacji  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Nizinach.

 

SYSTEM UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych przepisami prawa.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Nizinach.

3. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są nieodpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:

1) na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia diagnozowaniu środowiska ucznia,

2) na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia

3) na rozpoznawaniu  czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie  w przedszkolu i szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkolnym oraz w środowisku społecznym.

 

5. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu i szkole wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

      12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska  

      edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

6. Każdy nauczyciel zatrudniony w szkole oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu i szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagog szkolny, doradca zawodowy mają obowiązek prowadzić działania pedagogiczne.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu i szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi przedszkolami i szkołami,

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci                       i młodzieży.

9.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia,

2) rodziców ucznia,

3) dyrektora Zespołu,

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia  z uczniem, 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,

6) poradni,

7) pracownika socjalnego,

8) asystenta rodziny,

9) kuratora sądowego,  

10 organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci                       i młodzieży.

10. Wszelkie działania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczna na terenie szkoły koordynuje pedagog szkolny.

11. Do zadań nauczycieli i specjalistów w Zespole należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,                 w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły                i placówki;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

12. Nauczyciele i wychowawcy grup oraz specjaliści prowadzą w szczególności:

1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

a) trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,

b) szczególnych uzdolnień;

2) doradztwo edukacyjno-zawodowe.

3) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel                         i specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują                 o tym wychowawcę klasy.

13. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę,

14. We współpracy z nauczycielami lub specjalistami wychowawca planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.

 15. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora placówki, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dyrektor Zespołu ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

16. Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

17. Dyrektor Zespołu informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o ustalonych formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

18. Wychowawca klasy, dyrektor Zespołu oraz nauczyciele i specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz, w zależności od potrzeb,               z innymi podmiotami.

19. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych                    w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.

20. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w określonych formach, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

21. W przypadku, gdy mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub placówce nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole lub placówce, Dyrektor Zespołu,                    za zgodą rodziców ucznia występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy                    i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

22. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia zawiera informacje o:

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia,

2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu czy szkole lub szczególnych uzdolnieniach Ucznia,

3) działaniach podjętych przez nauczycieli i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia                    w przedszkolu czy szkole, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi                      w przedszkolu czy szkole, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;

4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

 

 

 

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

23. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna nauczyciele oraz pedagog udzielają uczniom                        w formie:

1) bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,

2) zajęć rozwijających uzdolnienia,

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

         5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej, 

            rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne, logopedycznych

6) porad i konsultacji, zarówno indywidualnych, jak i grupowych,

7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

8) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

9) warsztatów i szkoleń.

24. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i wychowawców pracy w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających  

   kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

4) porad i konsultacji,

5 ) warsztatów.

25. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

1) Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

2) Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia trwa 45 minut

26.  W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

27. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

1) Godzina zajęć trwa 45 minut.

28. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce,                     w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

 1. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 2. Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut

29. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 1. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 2. Godzina zajęć trwa 45 minut.

30. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.

1)  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.

2) Godzina zajęć trwa 45 minut.

31. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.

 1. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 2. Godzina zajęć trwa 45 minut.

32. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami                               i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole lub placówce oraz                          z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły lub placówki.

1) Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

2) Godzina zajęć trwa 45 minut.

33. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

 34. Wszystkie zajęcia prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.

35. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

36. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz

2) indywidualnie z uczniem.

37. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

38. Do wniosku o wydanie opinii dołącza się dokumentację określającą:

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;

2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką kształcenia ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia                w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym;

3) opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia                   w szkole.

39. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizuje w danej szkole programy nauczania,            z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

40. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 41. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką kształcenia podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.

42. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia                             i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

8) wspieranie nauczycieli w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  

   psychofizycznych uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w

  funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego

  uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

43. Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Nizinach zapewniają:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu                            na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,

3) zajęcia specjalistyczne,

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne                       i socjoterapeutyczne,

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,

         6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

44. W przypadku szkoły podstawowej kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego                           w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20. rok życia.

45. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor tworzy Zespół. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora Zespołu.

46. Zespół dokonuje, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb,                       z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

47. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności:

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania                 i uzdolnienia ucznia,

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela,

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery                  i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym lub szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie – także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym.

 

 

48. Po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny Zespół tworzy indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny (IPET) dla ucznia, który określa:

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania                        do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,                        w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym                        w przypadku:

a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,

b) ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym –działania o charakterze socjoterapeutycznym

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,                  w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania                        z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie                      ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia                      i sposób realizacji tych działań- w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej – zajęcia                 z zakresu doradztwa zawodowego,

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań wobec ucznia.

7) W przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie.

8) W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen,– wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

49. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie odpowiednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej,

2) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu lub szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

3) Zespół, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

 

50. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie                          i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu czy szkole jest zadaniem zespołu. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 51. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

1) na wniosek Dyrektora Zespołu przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela,

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista,

3) Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen,

4) Osoba koordynująca pracę zespołu informuje dyrektora szkoły o planowanym terminie spotkania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

52. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię:

1) wielospecjalistycznych ocen,

2) programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
  Niziny 120A
  28-142 Niziny
 • 41 3534183

Galeria zdjęć