Nawigacja

Zajęcia dodatkowe 2018/2019 Koło teatralne j.angielskiego - innowacja Koło sportowo-rekreacyjne klas I-III

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej w Nizinach

Koło teatralne j.angielskiego - innowacja

DZIAŁANIA KOŁA TEATRALNEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Od kilku lat pod koniec listopada i na początku grudnia trwa na terenie naszej szkoły akcja charytatywna skierowana do podopiecznych Domu Dziecka im. ojca Gwidona w Pacanowie. Uczniowie prostym odruchem serca dzielą się swoimi zabawkami, książkami oraz ubraniami. Ponadto, w dniu 6 grudnia Samorząd Uczniowski odwiedza każdą klasę, a uczniowie dzielą się częścią słodyczy, które sami otrzymali w tym dniu od Św. Mikołaja. Ta tradycja na tyle mocno zakorzeniła się w naszej szkole, że postanowiliśmy ją połączyć z realizacją innowacji pedagogicznej zatwierdzonej w 2013 r. przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

W ramach działalności teatralnego koła języka angielskiego uczniowie przygotowują jeszcze jedną niespodziankę dla swoich kolegów i koleżanek z zaprzyjaźnionego Domu Dziecka. Anglojęzyczne przedstawienia znanych i lubianych bajek są dla dzieciaków równie cennym prezentem, jak wszystkie przywożone podarki. Do tej pory uczniowie z koła teatralnego zaprezentowali następujące spektakle: „The Onion’s Hotel”, „Cinderella”, „Little Red Riding Hood”oraz „Snow White”.

 

WYSTĘPY PRZED SZKOLNĄ PUBLICZNOŚCIĄ

WYSTĘPY W DOMU DZIECKA W PACANOWIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. Samorząd Szkolny wraz z uczestnikami teatralnego koła języka angielskiego z pomocą rodziców i pod opieką dwóch nauczycieli Doroty Nizioł-Janickiej i Anny Myśliwiec zawiózł wszystkie prezenty dla dzieciaków z zaprzyjaźnionego Domu Dziecka. Niespodzianką przygotowaną wcześniej przez naszych uczniów było w tym roku przedstawienie w wersji angielskiej "The story of Santa Claus" czyli "Historia Świętego Mikołaja". Radość bijąca z twarzy dzieci była dla naszych uczniów najlepszym podziękowaniem za to wspólne, przedświąteczne spotkanie. Uczniowie mieli też okazję porozmawiać i pobyć z podopiecznymi zaprzyjaźnionej placówki.

 

KOLEJNY WYSTĘP W PACANOWIE

 

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

I. WSTĘP

 

W dobie wszechobecnych języków obcych w naszej codzienności (praca, szkoła, rozrywka) nauka języka angielskiego w szybki i miły sposób wydaje się być spełnieniem marzeń. I ja podjęłam próbę spełnienia tego marzenia na terenie szkoły podstawowej, w której pracuję jako nauczyciel języka angielskiego. Od dwóch lat prowadzę koło teatralne języka angielskiego, które w bardzo wyrafinowany sposób doskonali warsztat językowy uczniów klas IV- VI. Zajęcia stwarzają możliwość prowadzenia dialogów czy monologów poprzez naśladowanie sytuacji rzeczywistych, codziennych w sposób zabawowy, a jednocześnie trafiają w zainteresowania, a nieczęsto i marzenia uczniów o graniu na scenie, byciu popularnym, a co za tym idzie powszechnie lubianym. Najprostszy sposób ewaluacji poprzez różnorakie formy autoprezentacji w trakcie przedstawień na terenie szkoły czy poza nią dostarcza uczniom ogromnego zapasu motywacji do przyswajania coraz większych partii materiału scenicznego w coraz krótszym czasie i z coraz lepszymi umiejętnościami językowymi. Oprócz wiedzy przekazywanej w atrakcyjny sposób, koło spełnia również wiele funkcji wychowawczych i korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny. Fakt dobrowolnego uczestnictwa w zajęciach nie tylko uczniów najzdolniejszych, ale też tych słabych językowo, świadczy o bardzo korzystnym wpływie jaki wywiera ta metoda nauki w doskonaleniu drugiego języka.

 

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 

Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej o nauce języków obcych szkoła podstawowa powinna dostarczać dziecku, jak najszerszego wachlarza możliwości obcowania z językiem i doskonalenia kompetencji językowych, poznawania obcej kultury i tradycji oraz szerzenia postaw tolerancji w celu przygotowania dziecka do nauki języka na kolejnych szczeblach edukacji. Zajęcia koła teatralnego doskonale spełniają wszystkie te cele, a dodatkowo wpierają proces nauczania oraz przygotowania do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego i umacniają wiarę we własne siły, co ma ogromny wpływ na motywację.

Na zajęciach realizowany jest program autorski teatralnego koła języka angielskiego opracowany przez prowadzącą Annę Myśliwiec. W zajęciach uczestniczą chętni uczniowie klas IV-VI (praktyka pokazuje, że nie muszą to być wyłącznie uczniowie najzdolniejsi językowo). Program zakłada pracę z 6-15 osobową grupą. Ponadto biorący w nich udział uczniowie mają już pewne przygotowanie językowe (obejmuje on drugi etap kształcenia podstawowego), a różnice w poziomie zaawansowania językowego nie dyskwalifikują uczestnika z zajęć. Elementem kluczowym w doborze członków grupy teatralnej jest również poziom motywacji.

Program koreluje z planem pracy szkoły. Zajęcia są realizowane 1 godz. lekcyjną tygodniowo w ciągu całego roku szkolnego. Zajęcia przeprowadzane są w sali lekcyjnej. W założeniach programu jest przygotowywanie zarówno krótkich inscenizacji, jak i dłuższych spektakli teatralnych w wersji polsko - angielskiej albo wyłącznie angielskiej i prezentowanie ich na terenie macierzystej szkoły, innych szkół na terenie gminy, a także w instytucjach użyteczności publicznej (zaprzyjaźniony Dom Dziecka o. Gwidona w Pacanowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Koniemłotach).

W trakcie zajęć uczniowie kształcą do perfekcji ‘słowo i gest’, jak również doświadczają różnorakich przeżyć estetycznych związanych z wykorzystywaniem różnych środków percepcji wizualnej (mimika, ruch, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty, oprawa sceniczna) oraz słuchowej (poprawna wymowa, intonacja, akcent, dykcja, muzyka) podczas pracy nad tekstem. Ponadto, dzieci doskonalą umiejętności pracy zespołowej, organizacji pracy, odpowiedzialności za siebie, ale też za innych, tolerancji i akceptacji odmiennego zdania czy pomysłu. Pozytywne więzi emocjonalne jakie łączą zespół podczas pracy są cennym efektem ubocznym.

 

III. CEL GŁÓWNY:

 

- rozbudzanie zainteresowań językiem angielskim poprzez stosowanie go w praktyce - przedstawienia i sztuki teatralne

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

- doskonalenie umiejętności językowych; stosowanie odpowiednich struktur leksykalnych i gramatycznych w sytuacjach realnych,

- rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem oraz przygotowywanie ich do świadomego i krytycznego odbioru sztuk teatralnych,

- zapoznawanie uczniów z elementami kultury i tradycji krajów anglojęzycznych w trakcie przygotowywania przedstawień tematycznych np. Halloween, Christmas,

- przygotowanie do występów publicznych: nauka ruchu scenicznego, praca nad wymową, akcentem, dykcją, intonacją,

- pokazywanie sposobów i metod radzenia sobie z nieśmiałością i tremą, pokonywania własnych barier;

-rozwijanie zdolności plastycznych poprzez przygotowywanie własnej scenografii, charakteryzacji i kostiumów;

- nauka pracy w zespole; kształtowanie postaw tolerancji, umiejętności wyrażania własnego zdania, ale i pójścia na kompromis, otwartości na sugestie, chęć samodoskonalenia i samodyscypliny;

- ćwiczenie umiejętności samooceny, oceny innych oraz wyciągania wniosków w celu poprawy;

- udoskonalanie trudnej sztuki języka ciała podczas występów scenicznych;

- udział w życiu kulturalnym szkoły;

- kształtowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za wizerunek szkoły w środowisku lokalnym;

 

IV. METODY PRACY:

 

-burza mózgów

- praca nad tekstem

-drama

-inscenizacja

-pantomima

- gry dydaktyczne

- układanie własnych początków lub zakończeń scenek

- dyskusja

 

V. FORMY PRACY:

 

- indywidualna

- w parach

- zbiorowa

- wchodzenie w rolę: gry sceniczne

- ćwiczenia dykcyjne

- ćwiczenia ruchowe

- ćwiczenia mimiczne

- ćwiczenia związane z poprawną emisją głosu

 

VI. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

 

 • scenariusze przedstawień polsko-angielskie i angielskie

 • filmy DVD

 • odpowiednie strony WWW.

 • Płyty CD i odtwarzacz

 • Rekwizyty, stroje

 • Pomoce do prac plastycznych przygotowujących scenografię

 

VII. TREŚCI PROGRAMOWE:

 

- Rozbudzanie zainteresowań językiem angielskim poprzez słuchanie nagrań w tym języku, oglądanie filmów na specjalnie przeznaczonych do tego stronach WWW, przedstawianie scenek rodzajowych, stosowanie gier i zabaw dydaktycznych ćwiczących umiejętności językowe, ale również wymowę, dykcję, intonację oraz akcent zdaniowy.

- poznawanie kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych w trakcie przygotowywania inscenizacji związanych z konkretnym świętem np.: Halloween, Christmas, St Patrick’s Day

- pobudzanie zainteresowań teatrem poprzez poznawanie pracy reżysera, aktorów, suflera, scenografów, charakteryzatorów w trakcie przygotowywania sztuk teatralnych.

- Doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego scenariusza, wprowadzania potrzebnych zmian oraz analizę i interpretację tekstu.

- Kształtowanie postawy krytycyzmu podczas podziału ról zgodnie z umiejętnościami językowymi, ale także osobistymi upodobaniami i cechami charakteru bądź temperamentu. Stosowanie podczas zajęć ćwiczeń z zakresu emisji głosu, barwy, głośności, dykcji intonacji czy nacechowania emocjonalnego, a także ruchu, gestu i mimiki scenicznej.

-Wykorzystywanie i tym samym pobudzanie zdolności plastycznych uczniów w takcie przygotowywania scenografii - rekwizytów oraz oprawy scenicznej, kostiumów, charakteryzacji czy redagowania zaproszeń na przedstawienia.

- Skłanianie uczniów do autorefleksji podczas przygotowywania relacji z wystawionych inscenizacji i publikowania ich na stronie internetowej szkoły lub na łamach szkolnego miesięcznika.

- Udział w imprezach ogólnoszkolnych i okolicznościowych np.: koncert kolęd na Boże Narodzenie, coroczna akcja charytatywna dla podopiecznych Domu Dziecka w Pacanowie, pokaz mody na Halloween czy konkurs karaoke na piosenkę anglojęzyczną w Dniu Dziecka.

- Ocena własnych umiejętności i pracy z zastosowaniem różnych metod: „tarcza strzelecka”, „kosz na śmieci i walizeczka”, ankieta przydatności zajęć na koniec roku szkolnego dokonana zarówno przez uczniów jak i ich rodziców.

 

VIII. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIECIA UCZNIÓW
 

Uczeń:

 1. Rozwinął i udoskonalił umiejętności językowe z zakresu leksyki i gramatyki.

 2. Poszerzył swoją wiedzę na temat tradycyjnych świąt i uroczystości krajów anglojęzycznych.

 3. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z dziedziny teatru poznawane w trakcie zajęć.

 4. Potrafi zastosować zdobyte wiadomości i umiejętności aktorskie, scenograficzne w przygotowaniu inscenizacji, przedstawień prezentowanych na forum szkoły i środowiska.

 5. Wygłasza teksty o charakterze emocjonalnym, stosuje odpowiednie tempo, dynamikę głosu, poprawnie operuje oddechem, siłą i naturalną barwą głosu.

 6. Panuje nad emocjami, chaotyczną i nerwową gestykulacją.

 7. Swobodnie wypowiada swoją rolę.

 8. Umiejętnie radzi sobie z tremą.

 9. Potrafi wykonać dekoracje i rekwizyty.

 10. Potrafi pracować w zespole: forsuje swoje pomysły, broni własnego zdania, słucha opinii innych, dochodzi do kompromisu.

 11. Wykorzystuje poznane umiejętności aktorskie na innych przedmiotach szkolnych np.: języku polskim.

 12. Bierze czynny udział w życiu szkoły i najbliższego środowiska.

 13. Potrafi dokonać samooceny i oceny innych stosując zasady krytycyzmu konstruktywnego.

 14. Umie zredagować zaproszenie i przygotować plakat promujący wystawiany spektakl.

 15. Konstruuje relację z przebiegu przedstawienia.

 

IX. TEMATYKA ZAJĘĆ

 

 1. Tworzenie regulaminu koła teatralnego.

 2. Wybór repertuaru teatralnego na cały rok szkolny - dyskusja nad charakterem i treścią inscenizacji.

 3. Teatr to zabawa- film DVD o pracy w teatrze: pracy aktorów, reżysera itp.

 4. Adaptacja scenariusza przedstawienia (4 inscenizacje w ciągu roku szkolnego z okazji np.:Halloween, Christmas, St Patrick’s Day, Children’s Day; zaczynając od najkrótszego i stopniowo wydłużając czas trwania spektaklu, początkowo w wersji polsko- angielskiej przechodzącej potem w wersję typowo angielską).

 5. Podział ról (zgodnie z umiejętnościami językowymi i upodobaniami) i wspólne odczytanie.

 6. Ćwiczenia i gry dydaktyczne ułatwiające oddychanie, emisję głosu, modulujące jego ton i barwę.

 7. Pierwsze czytanie tekstu z podziałem na role - tłumaczenie, analiza struktur gramatycznych i leksykalnych.

 8. Praca nad poprawną wymową. Ćwiczenia relaksacyjne.

 9. Gry dydaktyczne doskonalące ruch sceniczny, gest i mimikę twarzy.

 10. Drugie czytanie tekstu - próby interpretacji, praca nad intonacją i akcentem zdaniowym.

 11. Gry dydaktyczne ułatwiające opanowanie tremy scenicznej i niekontrolowanych ruchów ciała.

 12. Trzecie czytanie - emocjonalne zaangażowanie w odgrywanie danych ról.

 13. Praca suflera - wytypowanie osoby odpowiedzialnej za kontrolowanie przedstawienia i ewentualna pomoc w razie zapomnienia tekstu.

 14. Kostiumy i charakteryzacja - dyskusja prowadząca do wyboru strojów odpowiednich dla poszczególnych aktorów oraz sposobów ich charakteryzacji.

 15. Tworzenie scenografii i rekwizytów - prace artystyczne przygotowujące wystrój i oprawę sceniczną.

 16. Jak oceniać sztukę teatralną? – film DVD pokazujący kryteria oceny sztuki teatralnej oraz sposoby wyciągania konstruktywnych wniosków do dalszej pracy.

 17. Praca na scenie - wykorzystanie przygotowanej scenografii i rekwizytów w odgrywaniu scen.

 18. Próba generalna przed występem - ostatnie rady i wskazówki dot. gry aktorów.

 19. Ewaluacja i analiza wniosków - podsumowanie przedstawienia, przedyskutowanie opinii, wyciągnięcie wniosków i poddanie pomysłów na ich wdrożenie.

 

X. FORMY EWALUACJI

 

- frekwencja uczniów na zajęciach;

- ankiety monitorujące dla uczniów bazujące na metodzie: kosz i walizeczka, niedokończone zdania, tarcza strzelecka;

- ankieta skierowana do uczniów i rodziców na koniec roku szkolnego podsumowująca pracę koła;

- wywiad z uczniami, nauczycielami i rodzicami na temat motywacji ucznia do uczęszczania na zajęcia;

- samoocena: analiza mocnych i słabych stron;

- sprawozdania semestralne;

- sprawozdanie końcoworoczne z działalności koła oraz wskazanie konkretnych efektów pracy.


 

Opracowała: Anna Mysliwiec


 

ANKIETA EWALUACYJNA DLA UCZNIA:

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

1. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach teatralnych?

a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie

2. Czy podobają Ci się zajęcia kółka teatralnego?

a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie

3. Czy dzięki tym zajęciom rozwijasz swoje umiejętności językowe?

a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie

4. Czy dzięki tym zajęciom rozwijasz swoje zainteresowania?

a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie

5. Czy wiesz co zrobić, aby prawidłowo zagrać swoją rolę?

a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie

6. Czy chętnie wykonujesz ćwiczenia zalecane przez nauczyciela?

a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie

7. Czy czujesz się kimś ważnym w zespole?

a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie


 

8. Czy chciałbyś (-abyś) zmienić coś w zajęciach kółka teatralnego?

a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie


 

9. Jeżeli tak, to co?

….....................................................................................................................

….....................................................................................................................

ANKIETA EWALUACYJNA DLA RODZICA:

Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź:

1. Czy państwa dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach kółka teatralnego?

a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie

2. Co państwa zdaniem rozwijają u dziecka takie zajęcia?

….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Czy byli państwo w jakiś sposób zaangażowani w życie kółka tatralnego?

a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie

4. Jeżeli tak to proszę powiedzieć w jaki sposób?

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Czy chcieliby państwo żeby wasze dziecko dalej brało aktywny udział w takich zajęciach?

a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
  Niziny 120A
  28-142 Niziny
 • 41 3534183

Galeria zdjęć