Nawigacja

Projekt "Szkoła współpracy" Program "Nie pal przy mnie proszę" Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” Program ,,Przemoc boli" Sprawozdanie z realizacji programu ,,Nie pal przy mnie, proszę" Program ,,Żyj smacznie i zdrowo" Program ,,Trzymaj Formę"

Projekty i programy realizowane w szkole w Nizinach

Projekt "Szkoła współpracy"

Porozumienie o współpracy

w ramach realizacji projektu

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

 

Porozumienie zawarte pomiędzy:

Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej

z siedzibą w Warszawie, Pl. Inwalidów 10,

nr KRS 0000052000

reprezentowaną przez Irenę Peszko - Dyrektora FRDL Centrum Mazowsze,

a:

Zespołem Placówek Oświatowych w Nizinach

reprezentowaną przez dyrektora Halinę Ormiańską

 

Przedmiotem porozumienia jest udział szkoły w realizacji projektu systemowego „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” w okresie od 18 października 2013 r. do 28 lutego 2015r.. Liderem projektu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej a partnerem Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL).

Celem projektu jest wsparcie przedszkoli i szkół we wzmocnieniu współpracy Nauczycieli, Uczniów
i Rodziców. Szczegółowy opis udziału szkół w projekcie wraz z ramowym harmonogramem udziału podmiotu w projekcie systemowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizacji porozumienia Szkoła zobowiązuje się do:

 1. Powołania zespołu zadaniowego 6RUN (Rodzie, Uczniowie, Nauczyciele), składającego się
  z Dyrektora szkoły, Nauczyciela wybranego przez Radę Pedagogiczną; 2 Rodziców wskazanych przez Radę Rodziców/ Rodziców[1] oraz 2 Uczniów wybranych przez Samorząd Uczniowski. Protokoły z wyboru członków 6RUN wraz z formularzem 6RUN (załącznik nr 2) zostaną wysłane do 15 października 2013 r. na wskazane adresy regionalnych ośrodków FRDL .
 2. Wyznaczenia osoby kontaktowej, odpowiedzialnej za komunikację z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie realizacji niniejszego projektu.
 3. Delegowania członków 6RUN do udziału w szkoleniach:
  1. 14 godzinnych dla Nauczycieli (2 dni po 7h)
  2. 7 godzinnych dla Rodziców
  3. 7 godzinnych dla Uczniów

Szkolenia będą odbywały się w odległości około 100 km od siedziby szkoły.

 1. Delegowania członków 6RUN do udziału w dwóch warsztatach (każdy po 7 godzin).

Warsztaty będą odbywały się w odległości około 100 km od siedziby placówki.

 1. Informowanie o projekcie na stronie internetowej szkoły.
 2. Udziału w ewaluacji projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”  w trakcie realizacji projektu.
 3. Wprowadzenia na terenie szkoły stałych mechanizmów partnerskiej współpracy szkoła – rodzice – uczniowie, wypracowanych w trakcie realizacji projektu.
 4. Dołączenia listu intencyjnego Organu Prowadzącego szkołę o wsparciu dla uczestniczenia szkoły w projekcie (załącznik nr 3)

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zobowiązuje się do:

 1. Organizacji szkoleń i warsztatów zgodnie z ramowym harmonogramem udziału szkoły
  w projekcie, będącym załącznikiem do niniejszego porozumienia. Udział w szkoleniach
  i warsztatach będzie bezpłatny, uczestnikom zostanie zapewniony poczęstunek i materiały.
 2. Wystawiania uczestnikom szkoleń i warsztatów zaświadczeń o ich ukończeniu.
 3. Przekazania uczestnikom szkoleń i warsztatów materiałów edukacyjnych na temat współpracy nauczyciele – rodzice – uczniowie.
 4. Przekazywaniu informacji o dokładnym miejscu oraz godzinach szkolenia i warsztatów nie później niż na 3 tygodnie przed danym wydarzeniem.
 5. Wsparcia eksperckiego w tworzeniu stałych mechanizmów partnerskiej współpracy szkoła – rodzice – uczniowie.
 6. Zorganizowania konferencji inaugurującej i podsumowującej realizację projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele szkoły. Konferencje odbędą się w Warszawie.
 7. Zorganizowania konkursu dobrych praktyk. Szkoła otrzyma zaproszenie do  wzięcia udziału
  w konkursie na najlepsze programy współpracy Uczniowie – Rodzice – Nauczyciele. Przedstawiciele zwycięskich trzech szkół wezmą udział w wizycie studyjnej w Londynie.

 

Opis udziału przedszkola/ szkoły w projekcie wraz z harmonogramem

 

W jaki sposób będzie wyglądał udział szkoły/przedszkola w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”?

W celu wzmocnienia współpracy Nauczycieli, Uczniów i Rodziców uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów.

 

W każdej szkole powołany zostanie zespół 6RUN (Nauczyciel i Dyrektor, 2 Uczniów, 2 Rodziców).
To właśnie członkowie tego zespołu będą uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach oraz staną się liderami szkolnej współpracy. W przedszkolach zespoły 4RN będą złożone z Dyrektora, Nauczyciela
i dwóch Rodziców.

 

Pierwszym etapem udziału szkoły/przedszkola w projekcie będą szkolenia

W przypadku szkół szkolenia skierowane będą do trzech grup odbiorców: Nauczycieli (Dyrektor
i Nauczyciel), Rodziców oraz Uczniów.

 • szkolenie dla Nauczycieli (2 dni szkolenia, bez noclegu)
 • szkolenie dla Rodziców (dzień szkolenia)
 • szkolenie dla Uczniów (dzień szkolenia)

W przypadku przedszkoli szkolenia skierowane będą tylko do Nauczycieli i Rodziców.

Dzięki udziałowi w szkoleniach uczestnicy dowiedzą się mi.n.:

 • jakie są warunki skutecznej i satysfakcjonującej współpracy;
 • jakie są obecnie ramy prawne i organizacyjne współpracy pomiędzy Nauczycielami, Uczniami
  i Rodzicami;
 • w jaki sposób wzmocnić już istniejące formy współpracy, a szczególnie Samorząd Uczniowski
  i Rady Rodziców;
 • w jakich sprawach w szkole i przedszkolu warto współpracować (organizacja życia szkolnego/ przedszkolnego, oferta zajęć pozalekcyjnych; realizacja programu wychowawczego; rozwiązywanie problemów);
 • w jaki sposób na co dzień skutecznie się komunikować, żeby współpraca była konstruktywna
  i przyjazna.

Szczegółowe treści i sposób prowadzenia szkoleń dostosujemy do specyfiki każdej z grup uczestników: Rodziców, Uczniów i Nauczycieli.

Uczestnicy po szkoleniach będą opracowywać analizę stanu współpracy w szkole/przedszkolu. Posłuży im do tego specjalnie przygotowane narzędzie badania rzeczywistości szkolnej, przekazane na szkoleniach. Analiza ta będzie podstawą wypracowania, odpowiedniego dla każdej szkoły
i przedszkola programu współpracy.

 

Drugim etapem udziału szkoły/przedszkola w projekcie będą warsztaty

Na warsztaty zostaną zaproszone zespoły szkolne 6RUN (2 Nauczycieli, 2 Rodziców i 2 Uczniów),
a w przypadku przedszkoli 4RN (2 Nauczycieli i 2 Rodziców).

W projekcie zaplanowano dwa spotkania warsztatowe, przedzielone pracą własną zespołów.

Pierwszy warsztat (7h) będzie poświęcony m.in.: analizie obecnego stanu współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów w szkole/przedszkolu, planowaniu działań wzmacniających współpracę, opracowaniu elementów Programu Współpracy.

Praca własna zespołów nad wzmocnieniem współpracy w szkole/przedszkolu będzie polegała na wdrożeniu zaplanowanego na pierwszym warsztacie wspólnego działania rodziców uczniów
i nauczycieli na terenie szkoły i przedszkola (może to być np.: akcja informacyjna na temat zdrowego żywienia; konsultacje zmian zapisów statutu szkoły; opracowanie nowego regulaminu użytkowania szatani; seans filmowy lub każde inne przedsięwzięcie wynikające z potrzeb w danej szkole czy przedszkolu). Drugim zadaniem własnym będzie opracowanie elementów Programu Współpracy,
w oparciu o zdobytą na szkoleniach wiedzę oraz instrukcje przekazane podczas pierwszych warsztatów. Czas na zrealizowanie tej pracy własnej to 2 miesiące. W pracy zespół będzie mógł liczyć na wsparcie trenerów, prowadzących warsztaty.

Drugi warsztat (7h) będzie poświęcony ewaluacji wprowadzonego wspólnego działania, planowaniu kolejnych oraz opracowaniu Programu Współpracy.

Szkolenia rozpoczną się w drugiej połowie listopada 2013 r. i potrwają do czerwca 2014 r. Dokładne daty rozpoczęcia udziału każdego podmiotu w projekcie zostaną ustalone i przekazane po zakończeniu procesu rekrutacji. Warsztaty zaplanowane dla danej szkoły/ przedszkola odbędą się
w 2 do 3 miesięcy po zakończeniu ich udziału w szkoleniach.

 

Szkolenia i warsztaty będą prowadzone przed doświadczonych trenerów, w atrakcyjnych formach, dopasowanych do każdej z grup odbiorców. Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz zaświadczenia o udziale w szkoleniach i warsztatach. Udział w szkoleniach i warsztatach jest bezpłatny. Zapewniamy  wyżywienie. Nie pokrywamy jednak kosztów dojazdu. Szkolenia i warsztaty będą miały miejsce około 100 km od siedziby przedszkola/ szkoły.

 

Efektem udziału w projekcie i współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców będzie opracowanie Programu Współpracy, który będzie użytecznym narzędziem do dalszego rozwijania współdziałania, po zakończeniu udziału szkoły/przedszkola w projekcie.

 

Ostatnim etapem udziału szkoły/przedszkola w projekcie będzie konkurs na najlepszy Program Współpracy.

 

W konkursie zostaną wybrane trzy podmioty, których przedstawiciele (6tka ze szkoły/4ka
z przedszkola) na początku 2015r. wezmą udział w wizycie studyjnej w Londynie.

 

Szkoły i przedszkola, które opracują Programy Współpracy, otrzymają Certyfikat „Szkoła/Przedszkole Współpracy”, wydany przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Ramowy harmonogram udziału szkoły/ przedszkola w projekcie

Rekrutacja do projektu. Dyrektor zgłasza chęć udziału w projekcie wysyłając swoje zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza na www.szkolawspolpracy.pl

do 26.09.2013

Informacja o przyjęciu do projektu. Organizatorzy wysyłają informację do szkół
i przedszkoli o zakwalifikowaniu się do projektu.

do 01.10.2013

 

Zgłoszenie 6RUN/ 4RN (przedszkola). W szkołach odbywają się wybory przedstawicieli Rady Pedagogicznej (Nauczyciel i Dyrektor) Samorządu Uczniowskiego (2 Uczniów, tylko w przypadku szkół), Rodziców (2 Rodziców)

do 15.10.2013

Konferencja inaugurująca projekt. Przedstawiciele szkół zakwalifikowanych do projektu zaproszeni są na konferencję inaugurującą projekt do Warszawy.

18.10.2013

Zaproszenie na szkolenia. Przedszkola i szkoły otrzymują zaproszenie (zawierające termin i miejsce) na szkolenia dla Uczniów, Rodziców oraz Nauczycieli dotyczące współpracy na terenie szkoły/ przedszkola.

do 15.11.2013

 

Szkolenia. Odbywają się szkolenia w oddzielnych grupach dla Rodziców
(7 godzin), Uczniów (7 godzin) oraz Nauczycieli (14 godzin, bez noclegu). Szkolenia będą miały miejsce w dni robocze w miastach oddalonych około
100 km od siedziby szkoły/ przedszkola.

11/12.2013 –06.2014

Pierwszy warsztat. Odbywa się pierwszy warsztat dla 6RUN/4RN, który trwa
7 godzin i odbywa się w odległości około 100 km od siedziby placówki.

02.2014-06.2014

Tworzenie szkolnych programów współpracy. W szkołach i przedszkolach wdrażane są elementy programu współpracy, które zostały wypracowane podczas pierwszego warsztatu.

02.2014-06.2014

Drugi warsztat. Odbywa się drugi warsztat dla 6RUN/ 4RN, który trwa 7 godzin
 i odbywa się w odległości około 100 km od siedziby szkoły/ przedszkola.

09.2014-11.2014

Konkurs dobrych praktyk. Szkoły uczestniczące w projekcie będą mogły wziąć udział w konkursie na najlepsze programy współpracy uczniowie – rodzice – nauczyciele. Przedstawiciele zwycięskich trzech szkół/ przedszkoli wezmą udział w wizycie studyjnej w Londynie.

10.2104-02.2015

Certyfikaty „Szkoła Współpracy”. Szkoły, które wdrożą przygotowane przez siebie programy współpracy otrzymają certyfikaty wystawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

01-02.2015

 

 

[1] Rada Rodziców dotyczy szkół, w których taka istnieje. Tam gdzie powołanie Rady Rodziców nie jest wymagane przepisami prawa mówimy o rodzicach

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
  Niziny 120A
  28-142 Niziny
 • 41 3534183

Galeria zdjęć