Nawigacja

Pedagog Informacje Ważne telefony i adresy Rady dla rodziców Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Zindywidualizowana ścieżka kształcenia Program wychowawczo-profilaktyczny Szkolne koło PCK KLUB ORTOGRAFFITI

Pedagog szkolny

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

PROCEDURA ORGANIZACJI ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA  

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NIZINACH

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku, w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – Dz.U.2017r. poz. 1591 oraz Dz.U.2017r. poz. 1643)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017r. poz. 1643)

1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie kolejności działań dyrektora szkoły przy organizowaniu zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z odziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

2. Zakres procedury

Procedura swym zakresem obejmuje dyrektora ZPO w Nizinach oraz nauczycieli wskazanych do realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia stanowi formę spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Objęcie zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

3. Procedura

1. Zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia organizuje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów) na podstawie opinii wydanej przez publiczną PPP.

2. Do wniosku o wydanie powyższej opinii dołączona powinna być dokumentacja szkolna określająca:

a) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;

 b) wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych z oddziałem szkolnym (jeżeli uczeń objęty jest zindywidualizowaną ścieżką kształcenia ze względu na stan zdrowia);

c) opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem – o jego funkcjonowaniu w szkole.

3. Opinia dotycząca zindywidualizowanej ścieżki kształcenia powinna zawierać:

a) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z odziałem szkolnym;

 b) okres objęcia ucznia w/w formą pomocy, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;

c) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniający funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

4. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

a) wspólnie z oddziałem szkolnym,

b) indywidualnie z uczniem.

5. Po wpłynięciu wniosku rodziców (prawnych opiekunów) wraz z załączoną opinią zespół składający się z dyrektora, pedagoga i wychowawcy dokonuje analizy zapisów w opinii.

6. Dyrektor opracowuje projekt planu nauczania – przydział godzin z poszczególnych przedmiotów i ostatecznie ustala zakres, miejsce, i czas prowadzenia zajęć zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz formy i zakres pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

7. Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego o przyznanie dodatkowych godzin na organizację zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

8. Dyrektor wydaje rodzicom (prawnym opiekunom) na piśmie decyzję o przydziale zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

9. Dyrektor szkoły dokonuje kontroli przebiegu zajęć nauczania i dziennika zajęć indywidualnych.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
    Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
    Niziny 120A
    28-142 Niziny
  • 41 3534183

Galeria zdjęć