Nawigacja

PRZEDSZKOLE

Dokumenty

Dokumenty przedszkola

Spis:

1. Regulamin Publicznego Przedszkola w Nizinach.

2. Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci.

3. Regulamin  korzystania z placu zabaw.

4. Regulamin przebywania dzieci na świeżym powietrzu.

5. Koncepcja pracy przedszkola.

6. Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Nizinach.

7. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Nizinach.

8. Plan pracy Publicznego Przedszkola w Nizinach.

 


 

1. Regulamin Publicznego Przedszkola w Nizinach 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, w miarę posiadanych miejsc i rekrutacja dotyczy dzieci z poza obwodu.
 2. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5- i 6-letnie, możliwe jest przyjęcie dziecka młodszego, w miarę posiadanych miejsc.
 3. Przedszkole zapewnienia dziecku 5 godzinną bezpłatną realizację podstawy programowej.
 4. W przedszkolu utworzone jest jedna grupa mieszana.
 5. Podstawą zapisu dzieci do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola” złożona przez rodzica lub opiekuna prawnego. (Kartę można pobrać u nauczyciela prowadzącego lub ze strony internetowej placówki).
 6. Nabór dzieci na nowy rok szkolny odbywa się od 15.03 do 15.04 każdego roku.
 7. Po złożeniu „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” odbywa się  rekrutacja do przedszkola wg zasad przyjętych w Placówce.
 8. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego tworzy się grupy w zależności od liczby przyjętych dzgieci (liczba w grupie nie może być większa niż 25 dzieci) zgodnie ze Statutem.
 9. O przyjęciu dziecka do przedszkola rodzice informowani są do końca kwietnia lub na 1 września.
 10. Oddziały tworzy się podstawie Arkusza Organizacyjnego Przedszkola.
 11. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc pierwszeństwo mają dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 12. Dopuszcza się przyjęcie dziecka w ciągu roku szkolnego w przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc (powodem może być zdarzenie losowe).
 13. Decyzję o przyjęciu dziecka w ciągu roku podejmuje dyrektor Zespołu.
 14. Za realizację obowiązku przedszkolnego odpowiada rodzic.
 15. Dyrektor Placówki ma obowiązek zgłoszenie rodzica do Wójta Gminy Tuczępy, którego dziecko nie wypełnia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wg definicji ustawowej przez nie spełnianie obowiązku realizacji przygotowania przedszkolnego rozumie się:

- nie usprawiedliwienie nieobecności w okresie 1 m-ca na co najmniej 50% zajęć;

-nie zgłoszenie dziecka do przedszkola;

-nie zapewnienie przez rodziców dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

- nie poinformowanie przez rodzica dyrektora placówki w obwodzie, w którym dziecko  mieszka, o realizacji obowiązku  przedszkolnego;

- nie poinformowanie na żądanie Wójta Gminy, na terenie której dziecko mieszka, o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

16. Przedszkole funkcjonuje:

 1. przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem:

- przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole,

- przerwy wakacyjnej,

- w dni wolne od pracy przedszkole jest nieczynne,

 1. w godzinach od 8.00 do 13.00 w systemie 5-godzinnym na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z wychowania przedszkolnego i dodatkowych zajęciach /realizowanych nieodpłatnie/.
 2. czas pracy dla każdego wychowanka wydłuża się do 13.30 - z zajęciami religii.
 3.  za dodatkowy wydłużony pobyt dziecka w przedszkolu (7.00-15.00) i rozpoczętą godzinę pracy przedszkola pobierana jest dodatkowa opłata  w wysokości 1,00 zł od  danego rodzica / płatne do 10 następnego miesiąca tj. w dwa dni robocze przed 10-tym./

17. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są nie później niż do godz. 8.00 i odbierane przez rodziców lub przez inne osoby dorosłe, upoważnione na piśmie przez rodziców wg  planu dnia podanego do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej.

 1. Rodzice dokonują regularnie opłaty miesięcznej za przedszkole do dnia 10-go każdego miesiąca, zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami (dzienna stawka żywieniowa ustalona na dany rok 5,00 zł). Opłata pobierana jest w dwa dni robocze przed 10-tym lub wpłacana bezpośrednio na konto Placówki / nr konta można pobrać u nauczyciela prowadzącego lub ze strony internetowej Placówki, o kwotę do zapłaty należy pytać nauczyciela prowadzącego/.
 2. Rodzice nie wyposażają dziecka w dodatkowy prowiant (dotyczy także przynoszenia słodyczy i napojów).
 3. W przypadku nieobecności dziecka, przedszkole odlicza dzienną stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, przy czym za pierwszy dzień rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia przedszkola.
 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu oplata dodatkowa podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w m-cu następującym po m-cu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w m-cu poprzednim.
 5. W przypadku przekroczenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas zadeklarowany w umowie nalicza się dodatkowe opłaty w sposób następujący:
 1. 10,00zł. za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu w czasie godzin otwarcia  przedszkola.
 2. 50,00zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wykraczającą poza czas pracy przedszkola.
 1. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Mogą być ubezpieczone w placówce, wówczas koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice, do 20 września danego roku szkolnego lub rodzice podają numer polisy ubezpieczeniowej.
 2. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową i wybrany przez nauczyciela program nauczania, zatwierdzony przez dyrektora placówki.
 3. Organizację w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia uwzględniający proporcje zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu czasowym, tj:
 • co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
 • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane   są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
 • najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego;
 • pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

25. Szczegółowy rozkład zajęć jest przekazywany na pierwszym spotkaniu organizacyjnym z rodzicami we wrześniu każdego roku.

26.W przedszkolu dzieci uczestniczą w obowiązkowych zajęciach wychowania    przedszkolnego i języka angielskiego oraz  dodatkowych zajęciach religii organizowanych na  podstawie arkusza organizacyjnego i aneksów.

 1. Przedszkole gwarantuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na podstawie opinii lub orzeczenia wydanego przez specjalistyczną poradnię lub po rozpoznaniu przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w porozumieniu z rodzicem dziecka.
 2. W ciągu roku szkolnego organizowane są wycieczki i wyjazdy. Opłaty w całości uiszczają rodzice. Zgodę na wyjazdy w ramach zajęć wyrażają rodzice/ prawni opiekunowie. W wyjazdach mogą uczestniczyć rodzice po ustaleniu z dyrektorem.
 3. W przedszkolu organizowane są coroczne uroczystości - wynikające z kalendarza uroczystości i imprez, udział rodziców oraz zaangażowanie jest bardzo mile widziane.
 4. Na pierwszym spotkaniu dokonuje się wyboru członków do Rady Rodziców – na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń:
 • przedstawiciele Rodziców stanowiący reprezentację rodziców dzieci przedszkolnych, wchodzą w skład Rady Rodziców Zespołu (wybrani w danym roku szkolnym),
 • rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola.

31.W celu wspierania działalności przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić  fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł na fundusz Rady Rodziców "Zespołu".

 1. Mile widziane aktywne uczestnictwo wszystkich rodziców w życiu przedszkola. Rodzice wyposażają dziecko w tzw. Wyprawkę przedszkolaka oraz ręczniki jednorazowe.
 2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
 3. Z uwagi na zachowanie czystości i porządku pracy (BHP) ze względów porządkowych zobowiązuje się rodziców do zachowania i przestrzegania określonego regulaminu i przyjętych zasad.
 4. W przypadku kiedy problemy czy organizacja pracy dotyczą całego Zespołu, dyrektor prosi rodziców o zgodę zbiorowo.

 

Załączniki do regulaminu:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Nizinach.
 2. Oświadczenie o odbiorze dziecka z przedszkola.
 3. Deklaracja uczęszczania na zajęcia religii.
 4. Oświadczenie rodzica o deklarowanym pobycie dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.
 5. Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczkach organizowanych przez przedszkole.
 6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.
 7. Zobowiązanie, upoważnienie, oświadczenie – dotyczy rodzica dziecka dowożonego przez autobus szkolny.

 


2. REGULAMIN   PRZYPROWADZANIA  I  ODBIERANIA  DZIECI

Podstawa prawna: Rozporządzenie MRN z dnia 9 lutego 2007 r. § 11 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z dnia 27 lutego 2007 r)

1. Przedszkole jest czynne od godz. 7.00 do 13.30 i w tym czasie dziecko korzystające z pełnego wyżywienia ma prawo w nim przebywać.

2. Co roku w okresie naboru dzieci do przedszkola rodzic pobiera kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola, na której składa oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola.

3. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola składa się u dyrektora przedszkola lub wychowawcy grupy.

4. Rodzic w oświadczeniu wymienia siebie jako osobę posiadającą zdolność prawną. Mogą też być inne osoby pełnoletnie, bliskie dziecku, wskazane przez rodzica na oświadczeniu.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

6. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola przekazuje je nauczycielce pracującej z dziećmi w sali.

7. W chwili odbierania dziecka z przedszkola rodzic sam wchodzi do sali po dziecko lub prosi woźną o przyprowadzenie dziecka.

8. Nauczyciel przy odejściu dziecka do domu, wymaga od niego zaakcentowanie odejścia poprzez pożegnanie, używając zwrotu grzecznościowego.

9. Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.

10. Oświadczenia powinny zawsze znajdować się w miejscu dostępnym i widocznym dla innych nauczycieli sprawujących ewentualne zastępstwo.

11. Zabrania się wydawania dzieci osobom niepełnoletnim nie ujętym w oświadczeniu lub wskazującym na spożycie alkoholu.

12. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie rodzic zgłasza rano po przyprowadzeniu dziecka nauczycielce.

13. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

14. W wypadku , gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

15. W przypadku , gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców nauczyciel oczekuje ok. 20 min. z dzieckiem w placówce przedszkolnej do chwili przyjścia właściwej osoby i oddaje  dziecko do jego rąk.

16. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem.

17. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców  musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Regulamin przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej .

 


 

3. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW.

1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym wyłącznie do zabaw  i wypoczynku dzieci uczęszczających do ZPO PSP i P w Nizinach .

2. Z urządzeń zabawowych dzieci powinny korzystać pod opieką osób dorosłych.

3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia przeznaczone dla dzieci od 3 do 12 lat.

4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psycho - fizycznego dzieci.

5. Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

6. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej / materialnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu podczas pobytu w ogrodzie po odebraniu dziecka z przedszkola.

7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw.

8. Na terenie placu zabaw zabrania się :

- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, i palenia papierosów,

- przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,

- niszczenia sprzętu i urządzeń,

- zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu,

- każdy  wchodzący na teren placu zabaw oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zabawy,

- administratorem placu zabaw, do którego można zgłaszać uwagi jest dyrektor przedszkola,

9. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga aby przestrzegały one podstawowych zasad:

- nie należy popychać innych dzieci,

- zabrania się spożywania słodyczy,  jedzenia oraz picia podczas zabawy – grozi zadławieniem,

- zabrania się wchodzenia na zewnętrzne konstrukcje placu zabaw dla dzieci – grozi wypadkiem.

10. Osoby korzystające z placu zabaw powinny stosować się do poleceń pracowników przedszkola.

11. Skargi i wnioski można składać w u dyrektora przedszkola.

12. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje dyrektor przedszkola.

13. Dyrektor przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

14. Regulamin placu zabaw zatwierdził dyrektor i rada pedagogiczna.

 

Telefony alarmowe

● Policja tel. 997

● Pogotowie Ratunkowe tel. 999

● Straż pożarna 998

● Ogólny - pomoc tel. 112 (z tel. komórkowego)

 


 

4. REGULAMIN   PRZEBYWANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Regulamin obowiązuje nauczycieli oraz dzieci uczęszczające do przedszkola.

Bezpieczeństwo w przedszkolu, ogrodzie, boisku, spacerach i wycieczkach terenowych.

1. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania umów z dziećmi warunkujących ich bezpieczeństwo    na    terenie    przedszkola,    ogrodu   przedszkolnego, boisku,   spacerów i   wycieczek    oraz   egzekwowania   przestrzegania   tychże   umów .

2. Każdorazowo przed wyjściem na świeże powietrze nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące odpowiednio bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu w zależności od miejsca pobytu.

3. Przed  każdym  wyjściem  na  plac  przedszkolny  woźna, nauczyciel opiekun lub nauczyciel  powinna  sprawdzić  teren i zlikwidować ewentualne zagrożenia.

4. Nauczyciel udając się z dziećmi na spacer lub wycieczkę w pobliskie tereny, dokonuje zapisu w zeszycie wyjść, podając liczbę dzieci oraz miejsce pobytu.

5. Podczas wyjść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy.

6. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, przypominamy z dziećmi zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.

7. Przejście przez jezdnię odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami, nauczyciel asekuruje stojąc na środku jezdni.

9. W czasie pobytu na placu przedszkolnym musi być zamknięta brama wjazdowa, bramka wejściowa od ogrodu przedszkolnego oraz bramka wejściowa do przedszkola.

10. Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła.

11. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury.

12. W czasie dużego nasłonecznienia, dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy, przebywać w zacienieniu.

13. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających (deszcz, mocny wiatr, zbyt niska lub bardzo wysoka temperatura, burza itp.).

14. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy poszkodowanemu, po czym powiadamia dyrektora.

15. Podczas  pobytu  w  ogrodzie  dziecko  może  skorzystać  z  toalety  znajdującej   się w przedszkolu.

16. Podczas    pobytu   w   ogrodzie   dzieci     nie   przebywają   tam   dzieci ze szkoły.

 


5. REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK ZPO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W NIZINACH.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. nr 12, poz. 67)

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. nr 135, poz. 1516),

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. nr 6, poz. 69).

4. Rozporządzenie MENiS z 2 marca 2004 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004 r. nr 25, poz. 220).

5. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 166, poz. 1608 z póżn. zm.).

6. Rozporządzenia MEN z 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (D. U. z 2001 r., nr 101, poz. 1095).

I. Założenia ogólne

1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Publiczne w Nizinach przy współpracy z Radą Rodziców.

2. Przedszkole w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, i tak mogą to być:

- wycieczki przedmiotowe – służące jako uzupełnienie obowiązującego programu nauczania,

- wycieczki krajoznawczo – turystyczne,

- imprezy krajoznawczo – turystyczne.

3. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

4. O organizacji i programie wycieczki powinni decydować różnorakie kryteria, w tym:

- wiek uczestników,

- zainteresowania i potrzeby przedszkolaków,

- sprawność fizyczna, stan zdrowia,

- stopień przygotowania do pokonywania trudności,

- ewentualne potrzebne umiejętności specjalistyczne.

5. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:

- spacery,

- krótkie wycieczki,

- wycieczki krajoznawczo – turystyczne.

6. Uczestnicy wycieczek to:

- dzieci z obu grup wiekowych lub tylko dzieci z grupy starszej – w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru,

- opiekunowie (wg obowiązujących przepisów) – w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15.

7. Koszt wycieczki czy spaceru pokrywają rodzice, Rada Rodziców lub sponsorzy.

8. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator w porozumieniu z rodzicami.

9. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wycieczki oraz „Oświadczenie – deklarację" w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka, podpisaną przez każdego opiekuna wycieczki.

10. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).

11. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

12. Organizując spacery i wycieczki:

- zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome;

- nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;

- przestrzegamy normy kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;

- przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na nasze doznania psychiczne i estetyczne;

- dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;

- zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody;

- zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;

- upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

13. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów i wycieczek.

II. Zadania dyrektora przedszkola

1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki.

2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.

3. Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia opiekunów wycieczki).

4. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.

5. Organizuje transport i wyżywienie.

6. Zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o planowanej wycieczce.

III. Zadania kierownika wycieczki

1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo – turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu.

2. Opracowuje on program, harmonogram wycieczki oraz jej regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.

3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

7. Do obowiązków organizatora należy sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności przedszkolaków. Służy temu m.in. uzyskanie zgody (na piśmie) rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie dziecka w organizowanej wycieczce.

Rodzice udzielają na piśmie informacji na temat ewentualnych schorzeń dziecka, sposobu i formy podawania lekarstw, które dziecko zażywa stale, ewentualnego postępowania w sytuacjach zwiększonego zagrożenia zdrowotnego.

8. Kierownik wycieczki rozdziela zadania wśród uczestników.

IV. Zadania opiekuna wycieczki

1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.

2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczegółowym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.

5. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego

5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

V. Zadania dzieci - uczestników wycieczki

1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.

2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.

3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.

4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.

5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody, np. las.

6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.

7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.

8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.

9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

11. Uczestnikowi wycieczki – dziecku nie wolno:

- zabierać własnego prowiantu, napojów słodyczy bez porozumienia z opiekunem,

- zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,

- niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,

- oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,

VI. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów.

1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie grupy. Zasada ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki.

2. Miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest plac przedszkola. Przedszkolaki udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców.

2. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników (w tym pozostałych opiekunów) z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.

3. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

4. Urządzanie dla przedszkolaków ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach jest zabronione.

VII. Postanowienia końcowe

Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu ZPO PSP i P w Nizinach oraz innych przepisów wyższego rzędu.

Regulamin wchodzi w życie w dniu podjęcia uchwały.


 

OŚWIADCZENIE  OPIEKUNA

DEKLARACJA  OPIEKUNA w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczkach.

ZGODA  RODZICA  LUB  PRAWNEGO  OPIEKUNA

deklaracje.pdf


Regulamin rekrutacji dzieci do  Publicznego Przedszkola  w Nizinach 

Regulamin_rekrutacji_przedszkole.pdf


Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Nizinach

karta_przyjecia_do_przedszkola_w_Nizinach.pdf


Plan pracy Publicznego Przedszkola w Nizinach

2017_2018_Roczny_plan_rozwoju_Publicznego_Przedszkola_w_Nizinach.doc

 

 

Dokumenty umieszczone na stronie z upoważnienia p. Dyrektor 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nizinach

mgr inż. Halina Ormiańska

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
  Niziny 120A
  28-142 Niziny
 • 41 3534183

Galeria zdjęć