Nawigacja

PRZEDSZKOLE

Promocja

 WSTĘP

Minęły już bezpowrotnie czasy, gdy dzieci uczęszczały do przedszkola tylko po to, aby miały zapewnioną opiekę. Świadomość rodziców oraz ich oczekiwania wobec przedszkola stale rosną. Nasze przedszkole stara się sprostać tym wymaganiom i oczekiwaniom. Jesteśmy także otwarci na nowe pomysły i sugestie rodziców związane z potrzebami dzieci. Chcąc zaistnieć na „rynku edukacyjnym” musimy tworzyć wizerunek aktywnej placówki, która poprzez prezentację efektów pracy z przedszkolakami oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym wnosi swój wkład w życie społeczne, promuje placówkę, a zarazem stara się pozyskać korzyści dla siebie. W promocji przedszkola widzimy okazję do uatrakcyjnienia edukacji czy zaangażowania społeczności przedszkolnej i szkolnej na rzecz jego rozwoju.

Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne, było samodzielne i twórcze. Koncepcja pracy naszej Placówki nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, kształtowanie u niego postaw prozdrowotnych i proekologicznych (działania na rzecz zdrowia) oraz dbanie o bezpieczeństwozgodnie z ustawą o systemie oświaty, rozporządzeniami MEN, priorytetami placówki i podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa.

Publiczne Przedszkole w Nizinach jest placówką prowadzoną przez Gminę Tuczępy. Od roku 2002 razem z Publiczną Szkołą Podstawową im. Tadeusz Kościuszki tworzy Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach (ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach).

Dyrektorem ZPO PSP i P jest mgr inż. Halina Ormiańska.

 

BAZA PRZEDSZKOLA

Pomieszczenia przedszkola, z których na co dzień korzystają przedszkolaki to: sala zabaw i zajęć o pow. 52 m2 z dwoma umywalkami i bieżącą ciepłą wodą, sala gimnastyczna, jadalnia, szatnia i łazienka wyłącznie do dyspozycji przedszkolaków. Posiadamy również bogato wyposażone zaplecze z pomocami dydaktycznymi. Dbając o pomieszczenia, które są systematycznie modernizowane, remontowane i nowocześnie wyposażane chcemy, aby każde dziecko czuło się w nich swobodnie, radośnie i bezpiecznie. Sala zabaw jest przestronna, kolorowa i estetycznie urządzona, odpowiednio oświetlona oraz wyposażona w meble, sprzęty i zabawki dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, które wpływają i umożliwiają im rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz zaspakajanie naturalnej potrzeby zabawy. Pomieszczenia przedszkola są zawsze ładnie udekorowane, a dekoracje zmieniają się wraz ze zmianą tematyki zajęć edukacyjnych, pór roku itp. Przedszkolaki mają do dyspozycji stałe kąciki zainteresowań: przyrodniczo-badawczy, książki, lalek, kuchenny, plastyczny, muzyczny, teatralny, matematyczny, czystości, konstruktorski oraz kąciki do zabaw tematycznych podczas realizacji bloków tematycznych, które również wspomagają ich rozwój poznawczy.

W szatni przedszkola znajdują się tablice informacyjne: ,,Kącik dla rodziców” z informacjami i poradami oraz „Galeria” - wystawa prac plastycznych dzieci. Wyeksponowane na wystawie prace są podziwiane przez dzieci, rodziców i zaproszonych gości.

Nasze przedszkole zlokalizowane jest w bezpiecznym miejscu, z daleka od ruchliwej trasy i gwaru. Wokół placówki jest dużo krzewów i kwiatów. W pełni wykorzystujemy to zielone otoczenie budynku, które sprzyja edukacji zdrowotnej i ekologicznej oraz prowadzonym obserwacjom przyrodniczym, które pozwalają zrozumieć małemu dziecku zmiany zachodzące w przyrodzie wraz z następstwem pór roku. Aktywnie spędzamy czas na bezpiecznych i kolorowych placach zabaw (jeden z nich powstał w ramach projektu „Radosna Szkoła”), korzystamy także z boisk sportowych, a pobyt na świeżym powietrzu w pełni zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci.

Kuchnia w naszej Placówce jest nowocześnie wyposażona, dostosowana do standardów unijnych i stale doposażana.

Budynek zapewnia odpowiednią ilość wyjść ewakuacyjnych, hydrantów i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo dzieciom. Przedszkolaki biorą udział w próbnych ewakuacjach organizowanych w Placówce.

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA I ZARZĄDZANIE

Posiadamy stronę internetową pod adresem: www.zponiziny.edupage.org W zakładce Przedszkole znajdują się informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola, kronika przedszkolaków, dokumenty i porady dla rodziców. Przedszkole promuje się nie tylko na stronie internetowej, ale także w mediach lokalnych np. kwartalniku ,,Głos Gminy Tuczępy” oraz w kieleckim „Echo Dnia”, współpracując z innymi placówkami, biorąc udział w konkursach, organizując wiele imprez, uroczystości i wycieczek.

Wydłużone zostały godziny funkcjonowania przedszkola – obecnie jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Realizacja podstawy programowej w przedszkolu odbywa się od 8.00 do 13.00 lub do 13.30 (czas pracy w danym dniu się wydłuża jeśli jest katecheza).  Za opiekę nad dziećmi poza czas realizacji obowiązkowej podstawy programowej pobierana jest opłata dodatkowa  wg stawki ministerialnej - 1.00 zł za każdą rozpoczętą  godzinę zegarową.

Szczegółową organizację pracy przedszkola określa Regulamin Przedszkola, Plan Pracy Przedszkola oraz Ramowy Rozkład Dnia- został on opracowany zgodnie z zaleceniami Nowej Podstawy Programowej. W ramach pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej zapewniamy naszym pociechom szeroką gamę zajęć.

 

 DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE PRZEDSZKOLA

Każdego dnia prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze, które mają na celu rozwijanie mowy i myślenia, wzbogacanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań dzieci i ich uzdolnień oraz aktywności muzyczno-ruchowej. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem wielu najnowszych metod pracy z dzieckiem:

 

 

Przedszkole realizuje założenia programowe zgodnie z przyjętym programem nauczania, w oparciu o nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. W realizacji podstawy programowej pomocne są karty pracy przyjęte na dany rok szkolny. Nauczyciel-wychowawca opracowuje własny plan wychowawczy, prowadzi zajęcia dodatkowe w oparciu o programy:

 • Program profilaktyki antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”
 • Program ekologiczny „Kubusiowi przyjaciele natury”
 • Program profilaktyki logopedycznej ,,Ćwiczenia buzi i języka”. Usprawnianie aparatu artykulacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym - autorski program logopedyczny.

 

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego. Nauczyciele posiadają także dodatkowe wykształcenie, które wykorzystują w pracy z dziećmi. Na bieżąco wychowawca prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne (,,Arkusz badania gotowości szkolnej”) oraz dwa razy w roku przeprowadza diagnozę przedszkolną (wstępną i końcową).

W przedszkolu odbywają się zajęcia języka angielskiego i religii, które wspierają rozwój dziecka.

Dwa razy w tygodniu przedszkolaki uczestniczą w zajęciach języka angielskiego, które prowadzi mgr Anita Machniak. Udowodniono, że dzieci w wieku przedszkolnym mają ogromne możliwości w zakresie przyswajania języka obcego. Zajęcia oparte są na zabawie, doświadczeniu i aktywnym działaniu. Nie brakuje śpiewu, zabaw muzyczno-ruchowych w j. angielskim itp. Dzieci bardzo szybko uczą się nowych słówek.

Religii uczy mgr Henryka Wieczorek. Katechetka wykorzystuje w swojej pracy wiele aktywizujących metod pracy. Dzieci uczą się szacunku do siebie i innych, rozwijają wiarę, uczą się pieśni religijnych i modlitwy.

Wszyscy pracownicy Publicznego Przedszkola w Nizinach współdziałają ze sobą i tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. Sprawność organizacyjna w naszym przedszkolu oparta jest na Statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Przedszkolaki biorą udział w konkursach: plastycznych, ekologicznych, wokalnych, recytatorskich itp. organizowanych nie tylko w szkole. W przedszkolu odbywa się konkurs pod hasłem ,,Książka przyjacielem człowieka” wg przyjętej innowacji pedagogicznej. Dzieci uczestniczą w wielu przedsięwzięciach organizowanych w Placówce. Przystąpiliśmy do klubu czytających przedszkoli w ramach ogólnopolskiej kampanii  „Cała Polska czyta dzieciom”, której koordynatorem jest mgr Katarzyna Haczyk.

 • Ponadto przedszkolaki uczestniczą w realizacji kolejnej edycji programu ,,Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas” z udziałem gości z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju. Koordynatorem programu jest mgr Katarzyna Haczyk.
 • Najmłodsze dzieci włączają się także do działań na rzecz ochrony środowiska - biorą udział w konkursie plastycznym oraz zbiórce surowców wtórnych ,,Ziemia nie da sobie rady, segregujmy więc odpady”. Koordynatorem  programu jest mgr Iwona Banasik.
 • Od kilku lat uczestniczymy w programie Agencji Rynku Rolnego ,,Szklanka mleka”, który ma na celu propagowanie picia mleka wśród dzieci i młodzieży. Mleko jest dla dzieci bezpłatne. Prowadząc akcję chcemy, aby nasze dzieci były zdrowsze i wyrobiły w sobie nawyki prawidłowego odżywiania.
 • Uczestniczymy w programie „Owoce w szkole”
 • Organizowane są quizy, konkursy, olimpiady sportowe itp.

 

Włączamy się w akcje charytatywne np.

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 • Góra Grosza,
 • Świąteczna Paczka, zbiórka odzieży i pomocy szkolnych dla podopiecznych  Domu Dziecka w Pacanowie,
 •  zbiórka nakrętek.

 

Nasi najmłodsi wychowankowie uczestniczą w wielu uroczystościach oraz akademiach organizowanych na terenie szkoły. Organizują też własne imprezy i święta na terenie przedszkola, biorą udział w wielu akcjach i apelach organizowanych w Placówce np.

 • Sprzątanie Świata
 • Ślubowanie kl. I
 • Święto Komisji Edukacji Narodowej
 • Święto Szkoły
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Wspólne kolędowanie i Jasełka
 • Zabawa karnawałowa- Bal przebierańców
 • Święto Babci i Dziadka
 • Święto Wiosny
 • Dzień Ziemi
 • Święto Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi z najbliższej okolicy

 

W celu zachęcania dzieci do samodzielności i podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju od roku szkolnego 2013/2014 wprowadziliśmy w przedszkolu samodzielne przygotowywanie śniadania. Dzieci pod okiem p. kucharki same robią sobie poranny posiłek: smarują chleb, nakładają dodatki, na które maja ochotę. Dzięki takim działaniom dzieci chętniej jedzą całe oferowane porcje. Samodzielnie wykonane zadanie zachęca je do degustowania. Przedszkolaki dobrze się odżywiają, posiłki przygotowywane przez nasze panie intendentkę p. Ewę Jagielską i p. kucharkę Krystynę Kolankowską  są bowiem zdrowe, smaczne i estetycznie podane. 

 

Poprzez realizację dodatkowych programów, przedsięwzięć i akcji przedszkole nasze otrzymało certyfikaty przyznające tytuły: Kubusiowi Przyjaciele Natury, Radosne Przedszkole, Kreatywne Przedszkole, Placówka Dbająca o Zdrowie i Kondycję Dzieci oraz liczne podziękowania. 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Przedszkole i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Nasze przedszkole, realizując zadania dydaktyczno–wychowawczo-opiekuńcze czyni to w porozumieniu z rodzicami. Jesteśmy otwarci na potrzeby, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców i  środowiska przy jednoczesnej ich współpracy. Staramy się, aby w naszym przedszkolu rodzice byli równorzędnymi partnerami w kierowaniu procesem wychowawczym dziecka. Kontakt i współpraca z rodzicami jest kluczowym elementem naszej pracy. Oto niektóre formy tej współpracy:

 • Rozmowy indywidualne, spotkania i konsultacje;
 • Zebrania grupowe;
 • Zajęcia otwarte dla rodziców oraz warsztatowe;
 • Zajęcia adaptacyjne dzieci z udziałem rodziców;
 • Warsztaty dla rodziców na tematy profilaktyczne, wychowawcze itp.;
 • ,,Kącik dla rodziców” w szatni z informacjami i poradami;
 • Strona internetowa ZPO Niziny w zakładce ,,Przedszkole” (informacje o prawie oświatowym, dokumentacja przedszkolna, regulaminy, kronika, twórczość dzieci itd.)
 • Współpraca przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych;
 • Współpraca przy realizacji programów i projektów podnoszących jakość pracy przedszkola;
 • Wspólna opieka nad dziećmi w czasie wycieczek autokarowych;
 • Rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomoc potrzebującym (zwolnienie z odpłatności, pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla dzieci potrzebujących na wycieczki, kino, teatr itp.);

 

Przedszkole w Nizinach współpracuje ze środowiskiem lokalnym, co służy promowaniu wychowania przedszkolnego i naszej Placówki, ukazywaniu walorów edukacji realizowanej przez przedszkole. Ogromne szanse dla rozwoju tkwią w dobrze przygotowanej i zorganizowanej promocji placówki. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych podopiecznych oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz przedszkola, a to powinno być celem działania wszystkich. Współdziałamy dla dobra i bezpieczeństwa dzieci z partnerami przedszkola:

 • Współpraca z Samorządem Gminy Tuczępy.
 • Współpraca z lokalnymi mediami (artykuły o przedszkolu w kwartalniku ,,Głos Gminy Tuczępy”, „ Echo Dnia”).
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Busku – Zdroju.
 • Współpraca z Biblioteką.
 • Kontynuowanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, pielęgniarką, lekarzem.
 • Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuczępach.
 • Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Koniemłotach.
 • Współpraca z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Busku – Zdroju.
 •  Współpraca ze Stowarzyszeniem „Towarzystwo Przyjaciół Gminy Tuczępy”
 •  Współpraca ze Stowarzyszaniem „Niziny Górą”.
 •  Współpraca ze Staszowskim Ośrodkiem Kultury.
 • Zwiedzanie miejsc użyteczności publicznej: Urząd Gminy, Poczta, Biblioteka, Apteka, Bank.

 

Współpracujemy z przedszkolami na terenie naszej gminy realizując m.in. innowację pedagogiczną oraz wspólne wycieczki autokarowe.

Kontynuujemy współpracę ze Staszowskim Ośrodkiem Kultury, gdzie każdego roku nasze pociechy biorą udział w spektaklach teatralnych przygotowanych dla najmłodszych przez aktorów z zaproszonych teatrów.

Daje się zauważyć korzystny wpływ współpracy z instytucjami na rozwój dzieci, ponieważ rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, wzbogacają wiedzę i rozwijają  umiejętności, zaspokajają ciekawość, uczą się zasad kulturalnego zachowania w miejscach  użyteczności publicznej, uczą się tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych ludzi oraz zwierząt, nawiązują nowe kontakty z rówieśnikami, uczą się odbierać sztukę, rozwijają zainteresowania literaturą, poznają zasady bezpieczeństwa. Ponadto stwarzają możliwość zaprezentowania dziecięcych talentów oraz kształtują pozytywne postawy społeczne.

Mając na uwadze realizację celu wspomagania rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych i intelektualnych, poprzez stymulowanie ciekawości poznawczej, kształtujemy u dzieci zachowania proekologiczne w kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym poprzez wycieczki poza teren przedszkola, podczas których dzieci mają okazję do obserwacji przyrodniczych i obserwacji zjawisk atmosferycznych w różnych porach roku oraz obserwacji meteorologicznych. Przedszkolaki poznają różne środowiska społeczno-przyrodnicze  biorąc udział w wycieczkach po najbliższej okolicy i nie tylko. W ciągu ostatnich kilku lat udało nam się zorganizować wycieczki autokarowe, dzięki którym mogliśmy  zwiedzić: Park Zdrojowy w Busku-Zdróju i Sanatorium „Marconii” oraz skorzystać z 5- cio dniowego turnusu w Mini Tężni Solankowej,  Teatr Lalki „Kubuś” w Kielcach, Galeria Lalki w Kielcach, Muzeum Zabawy i Zabawek w  Kielcach, Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, ZOO w Krakowie, ECB w Pacanowie, Teatr „Groteska” w Krakowie, Pałac w Kurozwękach, Oceanarium w Kielcach, manufaktura cukierków karmelkowych w Krakowie i wiele innych miejsc, które stale się poszerzają a  ustalane są w porozumieniu z rodzicami i przy ich współudziale.

Ponadto dzieci wyjeżdżają na pływalnię „Delfin” do Połańca. Celem wyjazdów jest propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i zachęcenie ich do czynnego uprawiania sportu. Czas spędzony „w wodzie” przysparza dzieciom, oprócz korzyści zdrowotnych wiele radości i przyjemnych wrażeń.

Wszystkie prowadzone przez nas działania przyczyniają się do postrzegania naszej Placówki jako atrakcyjnego partnera.

Dążymy do tego, aby nasze przedszkole stworzyło każdemu dziecku najlepsze warunki do rozwoju i wyposażyło je w najlepszy kapitał na przyszłość, jakim jest samoakceptacja, wiara we własne możliwości, aktywność, twórczość, zdobyte w niekonwencjonalny sposób wiadomości i umiejętności.

Stale czuwamy nad jakością naszej placówki. Zależy nam, aby dzieci czuły się bezpiecznie i radośnie, a rodzice pewni, że ich pociechy pod okiem wykwalifikowanego personelu rozwijają swoje zdolności i zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wiadomości oraz wyrównują braki. Nasze przedszkole - to przedszkole, w którym wszystkie działania podejmowane są wspólnie z rodzicami i mają na celu dobro dziecka. Zapewniamy im dużo przestrzeni do zabawy oraz nauki. Jest miejscem, gdzie dzieci radośnie i twórczo spędzają czas. Wspólna zabawa z dziećmi pozwala im poznać smak przyjaźni i radości oraz uczyć zasad współżycia społecznego.

Pragniemy, aby przedszkole było jak najlepiej oceniane przez dzieci i rodziców, którzy aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola. Ciepła, atmosfera, pogodny życzliwy i wykwalifikowany personel wspierają dzieci w ich wszechstronnym rozwoju. Nietuzinkowa praca całej kadry przedszkola składa się na jakość, która jest odzwierciedleniem chęci przebywania w przedszkolu, w którym „coś się dzieje”.

Chcemy, aby dziecko wychodzące z naszego przedszkola do szkoły mogło powiedzieć: ,,Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - tego jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.

 

wychowawca Katarzyna Haczyk

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
  Niziny 120A
  28-142 Niziny
 • 41 3534183

Galeria zdjęć