Nawigacja

Historia szkoły Nasz patron Dokumenty Świetlica szkolna Klasy 2018/2019 Godziny do dyspozycji rodziców 2018/2019 SZKOLNY KODEKS RÓWNEGO TRAKTOWANIA Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej Koncepcja pracy placówki Sukcesy ZPO Wykaz zespołów zadaniowych 2018/2019 Terminarz uroczystości szkolnych 2018/2019 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Oferta zajęć dodatkowych 2018/2019 Rozkład jazdy autobusów

O szkole

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej

Gmina Tuczępy wspólnie z ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach zrealizowała projekt pod nazwą: „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w ZPO Publiczna Szkoła  Podstawowa i Przedszkole w Nizinach”, który został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 20 000,00 zł. Całkowity koszt zadania: 27 000,00 zł. W ramach projektu pracownię doposażono w pomoce dydaktyczne takie jak mikroskop, zestawy doświadczalne do badań chemicznych oraz przyrządy do obserwacji przyrody, stację pogody, filmy, gry, plansze ścienne, a także meble  oraz  laptop i aparat fotograficzny.

Zdjęcia z realizacji projektu w zakładce Album fotograficzny. 

 

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej

dla Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki

w Nizinach

W roku szk. 2017/2018 nasza placówka ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i przedszkole w Nizinach realizowała zadania poszerzone z edukacji ekologiczno-przyrodniczej w ramach projektu ,,Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej”.

Gmina Tuczępy otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wyposażenie pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Nizinach.

Celem programu było polepszenie nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych, podniesienie jakości edukacji ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochrona środowiska, poszerzanie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, a także integracja poprzez współprace szkoły, urzędu gminy i społeczności lokalnej. Całkowity koszt realizacji projektu został oszacowany na kwotę 27000 zł.

W celu jak najlepszego zrealizowania w/w działań pracownia ekologiczno-przyrodnicza została wyposażona w pomoce dydaktyczne: zestawy doświadczalne dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego, energii odnawialnej, ochrony wód, gleby i powierzchni Ziemi, przyrządy do obserwacji i badań przyrody, do pomiarów przyrodniczych np. lornetki, lupy, wagi, mikroskop, drogomierz itp. Ponadto zakupione zostały filmy oraz gry edukacyjne, plansze, laptop, aparat fotograficzny i meble do pracowni.

W ramach projektu zaplanowane zostały działania edukacyjne na zajęciach lekcyjnych, w tym m.in. dokonywanie pomiarów, obserwacji, doświadczeń związanych z ekologią i ochroną środowiska, tworzenie prezentacji multimedialnych i happeningów o tematyce związanej z ekologią. Uczniowie brali udział w konkursach przyrodniczo-ekologicznych, uczęszczali na zajęcia dodatkowe dla kl.I-III oraz IV-VI. Uczniowie wyjechali na dwudniową wycieczkę w góry, gdzie m.in. zobaczyli elektrownię wodną, obejrzeli faunę i florę Pienińskiego Parku Narodowego. Uczestniczyli także aktywnie w zajęciach ekologicznych podczas wycieczki do Rzędowa do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Prowadzone były także wycieczki po najbliższej okolicy w celu obserwacji ekosystemów: lasu, łąki, pola uprawnego, rzeki. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach terenowych dotyczących przyrody ożywionej i nieożywionej, pobierali materiały do badań, prowadzili obserwacje z użyciem lup, lornetek, mikroskopu oraz innych przyrządów i pomocy. Dokonywali pomiarów przy użyciu drogomierza szkolnego, termometrów, stacji pogody, miernika promieniowania UV, mierników prędkości wiatru i temperatury. Badali stan wody, gleby i powietrza. Zaplanowano i zrealizowano wycieczki rowerowe w celu przybliżenia tajników przyrody i ekologii.

W czasie zajęć edukacyjnych w sali lekcyjnej uczniowie wykorzystywali plansze ,,Ekosystem lasu”, ,,Jak prawidłowo segregować odpady” czy ,,Odnawialne źródła energii”. Oglądali filmy przyrodnicze: ,,Funkcje lasu, ,,Woda źródłem życia”, korzystali z gier i quizów przyrodniczych np. ,,Eko-Gra” czy ,,Chrońmy środowisko”. Uczniowie klas I-III poprowadzili kampanię zachęcającą do picia wody, wykonywali plakaty i wodolubka z plastikowych butelek. Chętni uczniowie brali udział w konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej. W ramach edukacji przyrodniczej najmłodsi uczniowie zbierali materiały do kącików tematycznych, zakładali ogródki ziołowe na parapetach, a starsi przesadzali rośliny.

Innym działaniem podjętym w ramach projektu ekologicznego była reorganizacja ogródka szkolnego. W ogródku zostały posadzone zioła, kwiaty, drobne owoce i warzywa do ekologicznej uprawy. W ogródku stanęła zakupiona z dotacji WFO ŚiGW klatka ze stacją meteorologiczną, z której uczniowie korzystali podczas prowadzonych obserwacji pogody. W czasie obchodów Pierwszego Dnia Wiosny 21 marca 2018 r. uczniowie klas I-III wspólnie z rodzicami wykonali marzanny z surowców wtórnych. W tym dniu odbył się także happening ekologiczny z udziałem całej społeczności szkolnej. Dnia 22 kwietnia 2018 r. z okazji Dnia Ziemi uczniowie klas starszych wystąpili ze wspaniałym przedstawieniem ,,Działaj lokalnie, myśl globalnie”. Następnie na placu przyszkolnym zasadzono drzewko iglaste. W Dniu Bociana p.dyr. Halina Ormiańska zorganizowała konkurs wiedzy ekologicznej, nie zabrakło przedstawienia teatralnego, konkursu o bocianie i wielu innych atrakcji. Uczniowie biorący udział w realizacji programu tworzyli prezentację multimedialną ,,Odnawialne źródła energii”. Wszyscy uczestniczyli w akcji ,,Sprzątanie świata”. Organizowaliśmy w szkole zbiórkę nakrętek, baterii, surowców wtórnych i elektrośmieci. Razem z fundacjami i stowarzyszeniami współpracowaliśmy na rzecz najbliższego środowiska.

Projekt pozytywnie wpłynął na pogłębienie wiedzy i zainteresowań ekologią wśród naszych uczniów. Podejmowaliśmy wspólnie wiele działań, które spowodowały zmianę podejścia do problemów ekologicznych, a przede wszystkim zmianę zachowania wśród uczniów i rodziców. Zaobserwowaliśmy, że uczniowie żywo reagowali na niekorzystne zjawiska w środowisku, których przyczyną jest człowiek (brudne rzeki, śmieci na poboczu drogi, dzikie wysypiska w lesie itp.) Uczniowie tworzyli krótkie prezentacje multimedialne na ten temat.

W czasie realizacji programu ekologicznego zauważyliśmy jak rosło wśród uczniów zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym. Aktywne i twórcze zaangażowanie uczniów mocno wpłynęło na kształtowanie pozytywnych postaw proekologicznych, co przyczyniło się do promocji szkoły jako instytucji dbającej o stan i zasoby środowiska naturalnego.

Podsumowaniem naszych działań była debata ekologiczna z udziałem rodziców, uczniów i przedstawiciela zakładu HMP Strojny Recykling. Podczas tej debaty uczniowie uczyli się zdobywania i poszerzania kompetencji kluczowych, niezbędnych w byciu dobrym obserwatorem przyrody, dostrzegania i wpływania na najbliższe środowisko, szkołę, dom. W programie uczestniczyło 118 uczniów w ramach zajęć lekcyjnych, 20 uczniów na zajęciach pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym, 100 osób ze społeczności lokalnej. Łącznie programem objęliśmy 220 osób. Informacje o realizacji programu znajdują się na stronie internetowej szkoły zpo.niziny.edupage.org

 

dyr. Halina Ormiańska

Marta Redka

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
    Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
    Niziny 120A
    28-142 Niziny
  • 41 3534183

Galeria zdjęć