Nawigacja

Historia szkoły Nasz patron Dokumenty Świetlica szkolna Klasy 2018/2019 Godziny do dyspozycji rodziców 2018/2019 SZKOLNY KODEKS RÓWNEGO TRAKTOWANIA Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej Koncepcja pracy placówki Sukcesy ZPO Wykaz zespołów zadaniowych 2018/2019 Terminarz uroczystości szkolnych 2018/2019 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Oferta zajęć dodatkowych 2018/2019 Rozkład jazdy autobusów

O szkole

SZKOLNY KODEKS RÓWNEGO TRAKTOWANIA

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE

W NIZINACH

 

 

 

SZKOLNY KODEKS RÓWNEGO

 

TRAKTOWANIA

 

 

 

Naszym celem jest zapewnienie każdemu uczniowi i każdej uczennicy równego dostępu do edukacji w atmosferze szacunku, wsparcia i poszanowania jej/jego praw. Dokładamy wszelkich starań, aby uczniowie w naszej szkole czuli się bezpiecznie.

 

My społeczność Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach opierając się na tradycji placówki oraz na patriotycznych wartościach reprezentowanych przez patrona szkoły Tadeusza Kościuszkę oświadczamy, że

 

 1. Respektujemy obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji, nietolerancji i równego traktowania oraz dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić ich przestrzeganie w naszej szkole.

 2.  Każdy członek szkolnej społeczności Zespołu w Nizinach (uczeń, nauczyciel, inny pracownik, rodzice) - jako człowiek, bez względu na swój wiek i funkcje w szkole, ma prawo do poszanowania swej godności osobistej, dobrego imienia, swej własności i zdrowia.

 3. W Zespole obowiązuje zasada równego traktowania wszystkich uczniów i pracowników Szkoły bez względu na rasę, płeć, wyznanie lub bezwyznaniowość, pochodzenie i narodowość, status społeczno-ekonomiczny, wygląd zewnętrzny, niepełnosprawność, wiek i staż pracy.

 4. Aktywnie dążymy do tego, aby nasza szkoła była miejscem otwartym i bezpiecznym, w którym każda osoba jest darzona szacunkiem, może uczyć się i pracować w pełni rozwijając swój potencjał.

 5. Jednym z naszych priorytetów jest przyjazna atmosfera szkoły oparta na pozytywnych relacjach: nauczyciel-uczeń, uczeń-nauczyciel, uczeń-uczeń. Przywiązujemy dużą wagę do integracji zespołów klasowych, współpracy członków Rady Pedagogicznej. Dbamy o dobrą, opartą na zasadzie życzliwości i partnerstwa, współpracę z rodzicami.

 6. Reagowanie i zapobieganie stereotypom, uprzedzeniom oraz mowie nienawiści poprzez podnoszenie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej, pracowników szkoły, uczniów i uczennic oraz ich rodziców bądź opiekunów prawnych.

 7. Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej, uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w zakresie równego traktowania.

 8. Wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

 9. Systematyczne doskonalenie systemu wsparcia na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze zwróceniem szczególnej uwagi na dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych uczniów/uczennic.

 10. Uwzględnianie tematyki przeciwdziałania dyskryminacji i praw dziecka w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki Zespołu oraz w rocznych planach wychowawczych dla poszczególnych klas.

 11. Prowadzenie zajęć wychowawczych dotyczących tematyki przeciwdziałania dyskryminacji i praw dziecka w każdej klasie, w sposób dostosowany do wieku dzieci oraz uwzględniający potrzeby klasy.

 12. Prowadzenie zajęć dotyczących dyskryminacji zgodnie z podstawą programową na lekcjach jeżyka polskiego, historii, plastyki, przyrody, religii, języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej.

 13. Stałe zajęcia wychowawcze z klasami prowadzone przez wychowawców i pedagoga szkolnego- rozmowy na temat statusu materialnego, tolerancji, inności, praw dziecka.

 14. Prowadzenie zajęć na temat uprzedzeń, przemocy fizycznej, werbalnej, psychicznej, cyberprzemocy motywowanej nienawiścią do drugiej osoby.

 15. Przybliżanie kultury innych narodów podczas zajęć wychowawczych i innych.

 16. Stosowanie działań wg szkolnej interwencji profilaktycznej- zawieranie kontraktów z uczniem i rodzicami- zgodnie z potrzebami.

 17. Dbanie o to, aby wszyscy uczniowie i uczennice mieli równą możliwość korzystania i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez szkołę (np. w wycieczkach klasowych, świętach szkolnych, zajęciach dodatkowych).

 18. Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych osób- zbiórka pieniędzy w ramach akcji Góra Grosza oraz na rzecz Fundacji Sursum Corda przez Szkolne Koło PCK.

 19. Udział dzieci, nauczycieli i rodziców w akcjach charytatywnych- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka.

 20. Teatrzyki profilaktyczne dla uczniów propagujące zasadę równego traktowania oraz poszanowania inności.

 21. Organizacja Szkolnego Dnia Życzliwości.


  Podpisy pod Kodeksem:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

……………………………………………......…

Dyrektor Zespołu  

.......................................................................       

Rada Pedagogiczna

.......................................................................

Przewodniczący Rady Rodziców

…………………………………………….........

Przedstawiciel pracowników niepedagogicznych

………………………………………………

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
  Niziny 120A
  28-142 Niziny
 • 41 3534183

Galeria zdjęć