Nawigacja

Historia szkoły Nasz patron Dokumenty Świetlica szkolna Klasy 2018/2019 Godziny do dyspozycji rodziców 2018/2019 SZKOLNY KODEKS RÓWNEGO TRAKTOWANIA Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej Koncepcja pracy placówki Sukcesy ZPO Wykaz zespołów zadaniowych 2018/2019 Terminarz uroczystości szkolnych 2018/2019 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Oferta zajęć dodatkowych 2018/2019 Rozkład jazdy autobusów

O szkole

Świetlica szkolna

      Świetlica szkolna

 

Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego, przeznaczoną dla dzieci z ZPO Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Nizinach.

Mogą z niej korzystać uczniowie rodziców pracujących, dzieci 6-letnie oczeujące na odebranie przez rodzica, uczniowie dowożeni z  pobliskich miejscowości oraz w szczególnych przypadkach pozostałe.

Podopieczni uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przez wychowawców, mogą zjeść posiłek, odrobić lekcje. Zajęcia świetlicowe mają zapełnić dzieciom czas w sposób interesujący. Poprzez ich organizację pracy pragnie się osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.

W planie rocznym ujmuje się zadania i cele, które dotyczą najważniejszych dziedzin pracy świetlicy.

CELEM OGÓLNYM  jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozbudzanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz samodzielności i otwartości na wiedzę.
 • Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej.
 • Kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.
 • Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie.
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
 • Propagowanie zasad kultury.
 • Budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.
 • Kształtowanie otwartości na problemy innego człowieka.
 • Wyrabianie umiejętności odróżniania dobra od zła oraz dialogu i rozumienia innych.
 • Budowanie prawidłowych relacji dziecko-rodzice.
 • Poznanie siebie i swoich potrzeb.
 • Rozwijanie dociekliwości poznawczej w życiu.

 

ZADANIA:

 • Integracja uczniów.
 • Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w czasie przebywania w świetlicy.
 • Zapoznanie uczniów z zasadami przebywania w świetlicy, na terenie szkoły, poruszania się po drogach, regulaminami dowozów.
 • Umożliwianie uczniom uczenia się i odrabiania lekcji.
 • Udzielanie podopiecznym pomocy w rozwiązywaniu ich problemów.
 • Racjonalne wykorzystanie pobytu w świetlicy na naukę, zabawę oraz rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień (gry, zabawy, konkursy, wycieczki, imprezy integracyjne, spotkania, czytanie książek, zajęcia plastyczne, teatralne).
 • Uwrażliwianie dzieci na wartości uniwersalne(miłość, przyjaźń, dobro, odpowiedzialność) oraz na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego.
 • Uczenie podopiecznych zaradności, monitorowanie i wspomaganie ich rozwoju.
 • Wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci.
 • Przeciwdziałanie przemocy w świetlicy oraz zapobieganie powstawaniu problemów z nią związanych.
 • Dbanie o naturalne środowisko człowieka, zbiórka zużytych baterii, makulatury oraz nakrętek.

 

Opiekę nad dziećmi w świetlicy pełnią:

 • Nina  Wójcik - Skiba
 • Anita Machniak

 

 

Harmonogram pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 

 

Dzień tygodnia

Godzina lekcyjna

Czas trwania zajęć

(od … – do …)

Opiekunowie świetlicy

Nina Wójcik - Skiba

Numer sali

Anita Machniak

Numer sali

Poniedziałek

1

8.00 – 8.45

klasa 5

klasa 6

Biblioteka

-------

-----

6

12.30 – 13.25

klasa 3

klasa 4

6

klasa 1a – 14

klasa 2

12

7

13.25 – 14.15

klasa 3

klasa 2

6

klasa 1a

klasa 1b

12

Wtorek

6

12.30 – 13.25

klasa 2

klasa 3

6

klasa 1a

klasa 1b

12

7

13.25 – 14.15

klasa 3

klasa 5

klasa 6

 

10

 

klasa 1a

klasa 1b

klasa 2

6

Środa

6

12.30 – 13.25

klasa 1b

klasa 2

klasa 3

klasa 4

9

-------

------

7

13.25 – 14.15

klasa 3

klasa 4

klasa 5

 

12

 

klasa 1a

klasa 1b

klasa 2

6

Czwartek

1

8.00 – 8.45

klasa 3

6

-----

-----

4

10.35 – 11.40

klasa 1a

12

-----

-----

5

11.40 – 12.30

klasa 1a

klasa 2

 

12

 

-----

-----

6

12.30 – 13.25

klasa 1a

klasa 1b

klasa 2

 

12

 

klasa 3

klasa 4

klasa 6

13

7

13.25 – 14.15

klasa 1a

klasa 1b

klasa 2

 

12

 

klasa 3

klasa 4

klasa 5

klasa 6

13

Piątek

1

8.00 – 8.45

klasa 5 i AM

Biblioteka

-----

------

4

10.35 – 11.40

------

-----

klasa 1a

klasa 1b

12

5

11.40 – 12.30

klasa 1a

klasa 1b

12

klasa 2

klasa 3

6

6

12.30 – 13.25

klasa 1a

klasa 1b

12

klasa 2

klasa 3

klasa 4

6

 

Liczba uczniów na poszczególnych zajęciach nie może przekroczyć 25 uczniów.

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIZINACH

 

Podstawowe zadania świetlicy

 1. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom, którzy dłużej przebywają w szkole ze względu na:
  1. organizację dowozu,
  2. inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki.
 2. Zapewnienie zorganizowanego dowozu oraz odwozu uczniów.
 3. Organizowanie pomocy w nauce.
 4. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku.
 5. Rozwijanie umiejetności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych.
 6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 7. Organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
 8. Kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
 9. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 10. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
 11. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.

 

Założenia organizacyjne

 1. Harmonogram dowożenia uczniów oraz opieki wychowawczej podczas transportu ustala się corocznie wspólnie z Wójtem Urzędu Gminy w Tuczępach oraz Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Nizinach.
 2. Regulamin dowożenia uczniów do ZPO w Nizinach stanowi odrębny dokument.
 3. Świetlica pracuje zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy na dany rok szkolny, w której odbywają się zajęcia dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawcze.

4.Czas pracy świetlicy szkolnej jest dostosowany do potrzeb uczniów.

5.Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.

6.Opieką zostają objęci również uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii oraz oczekujące na dodatkowe zajęcia (np. basen, koła, nauka gry na instrumencie).

 

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 

1.Świetlica realizuje swoje zadania według planu pracy dydaktyczno – opiekuńczo -wychowawczego świetlicy opracowywanego przez wychowawcę na dany rok szkolny. Zadania planu są zgodne z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki.

2.Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.

3.Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

4.Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie (telefonicznie lub ustnie).

5.W przypadku braku pisemnej, telefonicznej lub ustnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

 

Zadania nauczycieli - wychowawców świetlicy

1.Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.

2.Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.

3.Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

4.Organizowanie wycieczek i spacerów.

5.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

6.Kształtowanie nawyków higieny i czystości.

7.Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

 

Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych

Uczestnik zajęć świetlicowych ma prawo do:

-właściwie zorganizowanej opieki,

-życzliwego traktowania,

-swobodnego wyrażania myśli i przekonań,

-opieki wychowawczej,

-poszanowania godności osobistej,

-ciszy, spokoju i wypoczynku,

-uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

-korzystania z wyposażenia świetlicy,

-ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

 

Uczestnik zajęć świetlicowych zobowiązany jest do:

-przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,

-przestrzegania zasad współżycia w grupie,

-odnoszenia się z szacunkiem do wychowawców, koleżanek i kolegów oraz innych

-pracowników szkoły,

-utrzymywania ładu i porządku w swoim otoczeniu,

-pomagania uczniom potrzebującym pomocy,

-dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,

-ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,

-zgłaszania wychowawcy każdego wyjścia poza świetlicę,

-aktywnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach.

 

Kary i nagrody wobec wychowanków

Nagrody:

1.Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za: udział w zajęciach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:

a.pochwały ustnej,

b.pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,

c.dyplomu.

Kary:

2.Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

a.upomnienie ustne,

b.ostrzeżenie w obecności grupy,

c.pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,

d.wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania,

3.Za umyślne zniszczenia i szkody spowodowane przez ucznia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia.

 

Dokumentacja świetlicy

1.Regulamin Świetlicy Szkolnej.

2.Regulamin Dowożenia Uczniów.

3.Roczny Plan Pracy Świetlicy.

4.Roczny Plan Pracy Dydaktyczno – Opiekuńczo – Wychowawczej Świetlicy Szkolnej.

5.Dzienniki zajęć.

6.Harmonogram pracy świetlicy.

7.Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.

Nina Wójcik-Skiba & Anita Machniak 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
  Niziny 120A
  28-142 Niziny
 • 41 3534183

Galeria zdjęć